Rekompensaty Sektorowe

Rekompensaty Sektorowe - sposób obliczania wielkości pomocy publicznej z tytułu przenoszenia kosztów zakupu uprawnień do emisji

System rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych to  zasady, tryb udzielania oraz sposób obliczania wielkości pomocy publicznej z tytułu przenoszenia kosztów zakupu uprawnień do emisji, na ceny energii elektrycznej zużywanej do wytwarzania produktów w sektorach lub podsektorach energochłonnych. Rekompensaty przyznawane są w drodze decyzji wydawanej przez Prezesa URE, na wniosek podmiotu spełniającego określone w ustawie warunki.Pozyskiwanie rekompensat sektorowych, to kompleksowa usługa MODUS w zakresie uzyskiwania rekompensaty sektorowej, rozliczana na zasadach wynagrodzenia za sukces – Success fee

  • Dopuszczenie i udział w systemie w formie rekompensaty sektorowej
  • Uzyskiwanie rekompensaty sektorowej przez okres 8 lat przez maksymalny okres wsparcia przewidywany w Ustawie do 2030 roku;
  • Wywiązywanie się z obowiązków przedsiębiorstwa energochłonnego.


"Efektywność energetyczna przede wszystkim..."