Kogeneracja

Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019

Kogeneracja (z ang. Combined Heat and Power CHP) - jest procesem, w którym w czasie spalania gazu, równocześnie dochodzi do produkcji ciepła oraz energii elektrycznej.

Podstawa prawna
 1. W dniu 10 stycznia 2019 r. w Dz.U. 2019 poz. 42 została opublikowana Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej Kogeneracji (dalej: „Ustawa o CHP”), która wprowadza nowe systemy wsparcia dla jednostek Kogeneracji.
 2. Ustawa o CHP zastąpiła dotychczas istniejący mechanizm w postaci świadectw pochodzenia z Kogeneracji.
 3. Ustawa o CHP obowiązuje od dnia 25 stycznia 2019 r.
 4. Ustawa o CHP ma pozwolić ograniczyć niekorzystne zjawiska środowiskowe, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw ciepła i energii elektrycznej, a także ma poprawić efektywność wykorzystania nośników energii poprzez rozwój wysokosprawnej Kogeneracji.

System Kogeneracji składa się z czterosuwowego silnika zasilanego na przykład gazem ziemnym, który wytwarza energię mechaniczną przekazywaną do alternatora w celu wytworzenia energii elektrycznej niskiego napięcia, która następnie jest przekształcana na energię średniego napięcia.

Odzyskiwanie ciepła odbywa się jednocześnie w dwóch obszarach:

 1. Z wody chłodzącej silnik – z wykorzystaniem wymiennika płytowego można uzyskać wodę o wysokiej temperaturze
 2. Ze spalin – osiągających temperaturę 400 oC i wykorzystywanych w procesie technologicznym w sposób bezpośredni, albo doskonale nadających się do wytwarzania z użyciem kotła: ciepłej wody, przegrzanej pary lub oleju diatermicznego.

W agregacie wysokosprawnej Kogeneracji, przy niewielkim wzroście spalanego gazu, uzyskujemy niezbędną ilość ciepła i dodatkowo energię elektryczną.

Wysokosprawna Kogeneracja w zestawieniu z rozdzielonym procesem produkcji energii, daje oszczędności energii pierwotnej i wynikające z tego – konkretne oszczędności kosztów. Rozwiązania Kogeneracyjne uzyskują bardzo dobre wskaźniki efektywności energetycznej i ekonomicznej tzw. KPI (ang. Key Performance Indicators, KPI).

Dlatego w istniejącym otoczeniu gospodarczym, warto zastanowić się nad autoprodukcją energii na potrzeby zakładu oraz długoterminowym inwestowaniem w wysokosprawną Kogenerację.

Nawet najbardziej korzystne wskaźniki efektywności energetycznej i ekologicznej nie są jednak czynnikiem przesądzającym o realizacji projektu inwestycyjnego budowy układu kogeneracyjnego. Przesłanką dla takiej decyzji może być jedynie pozytywny efekt ekonomiczny.

Możliwy do uzyskania efekt ekonomiczny zależy od wielu czynników, spośród których najważniejsze to:

 1. Przebieg zmienności zapotrzebowania na ciepło i energię elektryczną;
 2. Cena paliwa, ciepła i energii elektrycznej;
 3. Konfiguracja układu, charakterystyka techniczna instalowanych urządzeń (moc, sprawność, wskaźnik skojarzenia oraz ich możliwe zmiany parametrów w trakcie pracy);
 4. Tryb pracy układu CHP.

Wdrażanie wysokosprawnej Kogeneracji

Wdrażanie wysokosprawnej Kogeneracji to kompleksowa usługa MODUS, obejmująca swoim zakresem audyt energetyczny oraz cały proces uzyskiwania i rozliczania premii gwarantowanej dla wysokosprawnej Kogeneracji  w Urzędzie Rególacji Energetyki (URE).

MODUS rozlicza swoje wynagrodzenie na zasadach wynagrodzenia za sukces – Success fee

Proces wdrożenia rozpoczynamy od przeprowadzania audytu energetycznego źródeł ciepła, energii elektrycznej i chłodu. Jego celem jest dobór optymalnej dla obiektu wysokosprawnej jednostki Kogeneracyjnej lub trigeneracyjnej.

Przed podjęciem decyzji dotyczących rozpoczęcia inwestycji w Kogenerację warto wiedzieć, że:

 1. Nie ma jednego uniwersalnego, korzystnego z punktu widzenia technicznego i finansowego, systemu realizacji inwestycji związanej z Kogeneracją (wiele czynników decyduje o wyniku inwestycji).
 2. Jeżeli jednostka Kogeneracji ma być dobrana w sposób optymalny i przynieść wymierne korzyści, to realizacja inwestycji powinna być poprzedzona wykonaniem dedykowanego audytu energetycznego.
 3. Audyt energetyczny na potrzeby wdrożenia wysokosprawnej Kogeneracji, powinien być wykonany na podstawie pomiarów zużycia prądu oraz pomiarów zużycia (produkcji) ciepła za cały rok bazowy.
 4. Audyt energetyczny na potrzeby wdrożenia wysokosprawnej Kogeneracji powinien wykonać doświadczony audytor, niezależny od producentów i dystrybutorów urządzeń.

Działania proponowane przez MODUS umożliwiają przedsiębiorstwu m.in.:

 • Uzyskanie w URE dopuszczenia do systemu premii gwarantowanej (PG),
 • Udział w systemie wsparcia,
 • Uzyskiwanie premii gwarantowanej przez okres 15 lat,
 • Wywiązywanie się z obowiązków wytwórcy po dopuszczeniu do systemu PG.

Na chwilę obecną dla instalacji do 1 MW uzyskujemy dopuszczenie w URE do systemu premii gwarantowanej. Przy spełnieniu określonych wymogów, premia może być wypłacana przez 15 lat. W zależności od parametrów technicznych układu i ilości godzin pracy w roku, wielkość premii gwarantowanej (kogeneracyjnej) jest różna.

W 2021r. jednostkowa premia gwarantowana dla Kogeneracji  wynosiła – 148,49 PLN / MWh

W 2021 roku dla trzech różnych czasów pracy (rok ma średnio 8760 godzin) premia wynosiła:

 • praca instalacji 8 tys. godzin / rok premia około 1,19 mln PLN / rok
 • praca instalacji 7 tys. godzin / rok premia około 1,04 mln PLN / rok
 • praca instalacji 6 tys. godzin / rok premia około 890,9 tys. PLN / rok


Efektywność energetyczna przede wszystkim...