Audyt Energetyczny

Audyt energetyczny - jest elementem dobrej praktyki inżynierskiej, od którego należy rozpocząć proces poprawy efektywności energetycznej firmy

W oparciu o dane pozyskane z zainstalowanych systemów oraz przeprowadzone pomiary parametrów energetycznych, audyt diagnozuje stan istniejący obiektu. Określa punkt startowy dla proponowanych działań inwestycyjnych i modernizacyjnych. Okresowo prowadzone audyty energetyczne pozwalają na weryfikację efektów prowadzonych prac oraz dalszą identyfikację nadmiernych strat energii. Wskazują kolejne sposoby ich minimalizacji z uwzględnieniem rachunku ekonomicznego. Audyty energetyczne stanowią bazę dla działań służących poprawie wskaźników techniczno-ekonomicznych funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa jest obowiązkowy do przeprowadzenia co 4 lata przez duże podmioty, według wymagań Ustawy o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 r. Jego celem jest:

 • przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dotyczących proponowanych przedsięwzięć, w wyniku których poprawia się efektywność energetyczną;   
 • dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii.

Analiza powinna obejmować co najmniej 90% całkowitego zużycia energii w przedsiębiorstwie. Przegląd ten obejmuje zużycie energii w budynkach, instalacjach, urządzeniach  oraz w transporcie.

Audyt efektywności energetycznej jest wykonywany na potrzeby pozyskania świadectw efektywności energetycznej, tzw. białych certyfikatów. Zakres audytu obejmuje jedną modernizację lub grupę takich samych modernizacji. Jest oceną stanu technicznego i analizą zużycia energii przez obiekt, urządzenie techniczne lub instalację. Określa możliwe do uzyskania oszczędności energii.

Audyt elektroenergetyczny to analiza możliwości ograniczenia zużycia energii elektrycznej przez urządzenia i instalacje elektroenergetyczne pracujące w obiektach. Dedykowane pomiary parametrów elektrycznych z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu pomiarowego, pozwalają na wskazanie punktów o podwyższonym poziomie energochłonności. Umożliwiają analizę:

 • strat na poszczególnych elementach układu rozdzielczego,
 • sprawności transformatorów;
 • jakości energii;
 • natężenia oświetlenia;
 • i inne.

Audyt energetyczny źródeł ciepła, energii elektrycznej i chłodu przeprowadzamy na potrzeby wdrożenia wysokosprawnej Kogeneracji lub trigeneracji. Przed podjęciem decyzji dotyczących rozpoczęcia inwestycji w Kogenerację warto wiedzieć, że:

 • Nie ma jednego uniwersalnego, korzystnego z punktu widzenia technicznego i finansowego, systemu realizacji inwestycji związanej z Kogeneracją (wiele czynników decyduje o wyniku inwestycji);
 • Jeżeli jednostka Kogeneracji ma być dobrana w sposób optymalny i przynieść wymierne korzyści, to realizacja inwestycji powinna być poprzedzona wykonaniem audytu;
 • Audyt powinien być wykonany na podstawie pomiarów zużycia energii elektrycznej oraz pomiarów zużycia (produkcji) ciepła i chłodu za cały rok bazowy;
 • Audyt powinien wykonać doświadczony audytor, niezależny od producentów i dystrybutorów urządzeń.

Audyt procesów technologicznych może obejmować zarówno główny proces technologiczny lub produkcyjny, jak i procesy pomocnicze oraz poszczególne urządzenia wchodzące w skład ciągu technologicznego. Służy określeniu przyczyn pogorszenia się wskaźników energetycznych, wskazuje sposoby poprawy efektywności pracy badanego urządzenia / instalacji / linii technologicznej oraz określa spodziewane koszty proponowanego przedsięwzięcia. Zakres audytu jest uzależniony od jego przeznaczenia.


Efektywność energetyczna przede wszystkim...